Kaj je eko marjetica

Kaj je eko marjetica za turistične nastanitve in kakšna je korist, ki jo prinaša?

Znak EU za okolje za turistične nastanitve (tako je uradno ime turistične eko marjetice) je namenjen vsem vrstam ponudnikov nastanitev: hotelom ne glede na število zvezdic, termam, turističnim kmetijam, kampom, sobodajalcem in podjetjem, ki dajejo v turistični najem stanovanja (apartmaje). Prejmejo ga podjetja, ki ravnajo bolj okolju prijazno kot povprečje evropskih ponudnikov. Preverjanje okoljske prijaznosti poteka s preverjanjem meril, ki jih je Evropska komisija objavila v Uradnem listu EU februarja 2017.

Obveznih je 22 meril, sledi še 45 neobveznih, od katerih mora zbrati podjetje vsaj 20 točk – oziroma nekaj več taka podjetja, kjer ponujajo dodatno še hrano ali (in) zunanje površine in/ali dobropočutni center. Nanašajo se na varčevanje z elektriko in z energijo (hlajenje poleti in ogrevanje pozimi). Zajetna skupina pravil se nanaša na varčevanje z vodo ter na skrb za odpadno vodo, pomemben del pa še na preprečevanje nastanka odpadkov in na njihovo ločevanje, kadar se njihovemu nastanku nismo mogli izogniti. Manjši sveženj vprašanj se naša še na splošni management: nakup računalnikov, pohištva, papirja za tiskalnike ipd., ki imajo katerega od razširjenih znakov za okolje. Sicer pa gre za funkcijo dajanja vzgleda tako zaposlenim kot gostom, ki jih povabimo k sodelovanju pri varovanju okolja.

K okolju sodi tudi lokalna skupnost, ki naj ima od tega, da deluje v njej ponudnik nastanitev, nekaj opaznih koristi.

V Sloveniji je odgovorna za področje eko marjetice Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki izda na osnovi pozitivnega poročila certifikatorja listino. Vsak certifikat ima svojo številko, ki ja zapisana pod znakom in jo mora podjetje vselej uporabljati skupaj z znakom.

Povrnitev dela stroškov certificiranja

Na MGRT je v letih 2017 in 2018 odprt razpis za povrnitev dela stroškov certificiranja. Podjetje lahko uveljavlja:
  • stroške svetovanja – če ponudnik nastanitev najame zunanjega svetovalca (npr. naš institut), ki mu pomaga pri certificiranju in
  • stroške usposabljanja osebja za področje okolju prijaznega ravnanja (delavnica za zaposlene, na kateri se naučijo osnovnih načel delovanja eko marjetice – ta je obvezna za vsa podjetja, ki se želijo certificirati).
  • Obsežen sklop upravičenih stroškov tvorijo izdatki za promocijo (npr. tisk prospektov ali katalogov, na katerih je upodobljena marjetica s karakteristično številko dodeljenega certifikata podjetja, nastopi na sejmih – in sicer le na tistih, na katerih ni prisotna STO, ureditev spletne strani z vnosom novih podatkov in morda nov design zaradi pridobitve certifikata, nakup table za na pročelje, ali za dodatnih tabel z obvestili, da je nastanitev certificirana, ki jih razporedite v nadstropjih, na recepciji ipd., nakup zastave z emblemom eko marjetice ipd.).

 

Med upravičene stroške pa NE sodita:

  • strošek certificiranja (oseba, ki pride na teren preveriti, ali so podatki v vlogi resnični) in
  • upravne takse, ki jo za podelitev certifikata zaračuna ARSO (trenutno 200 EUR).

Višina subvencije znaša največ 7.000 EUR (upošteva se vrednost neto računov, DDV se ne vrača). Več podatkov najdete v besedilu razpisa.